Rejestr Tłumaczy


W Federacji SNT- NOT działalnością w zakresie tłumaczeń tekstów technicznych i specjalistycznych, zajmują się uprawnione do tego biura tłumaczeń NOT w Zakładach Usług Technicznych.

Działalność ta ma długą tradycję. Już na początku lat 60-siątych kierowano do NOT wnioski w sprawie dokonywania tłumaczeń technicznych. Początkowo usługi te wykonywane były przez zespoły rzeczoznawców przy zarządach głównych stowarzyszeń naukowo - technicznych, zrzeszonych w NOT. Od II połowy 1968 roku na mocy pozwolenia Ministra Finansów na w sprawie powoływania jednostek gospodarczych przy wojewódzkich oddziałach NOT, wyspecjalizowanych m.in. w zakresie tłumaczeń tekstów technicznych, zaczęły powstawać Zespoły Tłumaczy Tekstów Technicznych przy oddziałach wojewódzkich NOT w biurach tłumaczeń Zakładu Usług Technicznych rejestrują się nowi tłumacze, którzy uzyskali uprawnienia na podstawie zdanego egzaminu lub innych wymaganych kryteriów.

Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy). W celu uzyskania uprawnień oraz legitymacji tłumacza technicznego NOT należy zdać egzamin lub przedłożyć odpowiednie dokumenty, potwierdzające znajomość języka oraz kwalifikacje tłumaczeniowe. O uprawnienia tłumacza technicznego bez egzaminu mogą ubiegać się osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Wpis do Rejestru Tłumaczy NOT bez konieczności zdawania egzaminów

Do rejestru tłumaczy tekstów technicznych i innych specjalistycznych mogą być wpisane osoby posiadające przynajmniej jeden z poniższych dokumentów:
  1. dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku filologicznym - specjalność tłumaczeniowa, wydany przez szkołę wyższą w kraju lub odpowiedni dyplom wydany przez zagraniczną szkołę wyższą;
  2. dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku filologicznym przez szkołę wyższą w kraju lub odpowiedni dyplom wydany przez zagraniczną szkołę wyższą oraz 3-letni staż zawodowy w zakresie wybranej specjalności tłumaczeniowej;
  3. dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich za granicą oraz 3-letni staż zawodowy w zakresie wybranej specjalności tłumaczeniowej;
  4. świadectwo ukończenie podyplomowego studium szkolenia tłumaczy języków obcych, wydany przez szkołę wyższą w kraju;
  5. nominację na tłumacza przysięgłego;
  6. zaświadczenie o zdaniu egzaminu z umiejętności pisemnego tłumaczenia tekstów technicznych lub innych specjalistycznych przed Komisją powołaną przez Naczelną Organizację Techniczną, jeżeli od daty egzaminu upłynęło nie więcej niż 3 lata;
  7. obcokrajowcy posiadający kartę stałego pobytu, którzy ukończyli studia wyższe za granicą (odpowiadające studiom magisterskim w kraju) oraz mają 3-letni staż pracy zawodowej w Polsce i zostali skierowani do rejestru przez zakład pracy - w zakresie specjalności określonej w dyplomie lub wynikającej z charakteru wykonywanej pracy;
  8. członkowie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich z sekcji tłumaczy naukowych, naukowo-technicznych i innych specjalistycznych.

Terminy egzaminów

Egzaminy z języków obcych dla osób ubiegających się o uprawnienia tłumacza tekstów technicznych i innych specjalistycznych oraz wpis do Rejestru Tłumaczy NOT odbywać się będą w 2019 roku w następujących terminach:

3 kwietnia, 6 czerwca, 10 września, 10 grudnia

Egzaminy (wyłącznie pisemne) przeprowadzane będą w gmachu Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5 w sali Prezydialnej na II piętrze w godzinach:
10.00 – 12.00 – egzamin z języka obcego na polski
13.00 – 16.00 – egzamin z języka polskiego na obcy

Na egzaminach można korzystać z własnych słowników oraz przenośnych komputerów.

Opłaty
Opłata za egzamin z języka obcego na polski (1 specjalność) 270 zł
Opłata za egzamin z języka polskiego na obcy (1 specjalność) 310 zł
Opłata za egzamin z języka obcego na polski i odwrotnie (1 specjalność) 390 zł
Za każdą dodatkową specjalność pobierana jest opłata w wysokości 90 zł
Opłata za przedłużenie ważności legitymacji tłumacza 130 zł
Opłata za wydanie duplikatu utraconej legitymacji 150 zł
Opata za wydanie legitymacji na okres 3 lat (bez egzaminu, po spełnieniu odpowiednich wymogów, pierwszy język) 310 zł
Opłata za każdy dodatkowy język, w przypadku legitymacji wydanej na okres 3 lat 90 zł

Zgłoszenia na egzamin wraz z załączonym dowodem opłaty za egzamin należy dostarczyć pod nasz adres najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem egzaminu. Opłatę za egzamin należy wnosić przelewem na konto:

Pekao S.A. Nr: 15 1240 6247 1111 0000 4977 9251,

FSNT NOT Rejestr Tłumaczy lub w kasie NOT w godzinach 12.00 – 14.00 przy składaniu zgłoszenia na egzamin.

Kontakt

Wszelkie pytania dot. Rejestru Tłumaczy, egzaminów, wydawania legitymacji tłumacza i in. prosimy kierować do

Pani Michalina Nowak
e-mail: michalina.nowak@not.org.pl

Pliki do pobrania
Języki i specjalności do wyboru na egzamin
Bułgarski 7, 10, 11, 12, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72,
Czeski 7, 19, 20, 24, 26, 27, 31, 34, 35, 40, 72,
Francuski 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 40, 41, 46, 47, 50, 54, 55, 58, 59, 71, 72,
Grecki 12, 27, 40, 55, 72,
Niemiecki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
Rosyjski 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
Serbo-chorwacki 7, 19, 27, 28, 31, 33, 37, 38, 48, 54, 55,
Słowacki 34,
Szwedzki 12, 27, 30, 31, 48, 49, 50, 54, 55,
Włoski 7, 9, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 58, 60, 72,
Angielski 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 71, 72,
Norweski 12, 30, 48, 50, 54, 55, 71,
Portugalski 6, 7, 27, 31, 32, 33, 38, 41, 46, 50, 54, 55,
Węgierski 27, 29, 31, 32, 33, 50, 54,
Hiszpański 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 58, 71, 72,
Wykaz specjalności
2. Filozofia
4. Historia
6. Ekonomia
8. Prawo
10. Psychologia
12. Kultura, sztuka
14. Językoznawstwo
16. Kultura fizyczna
18. Matematyka
20. Chemia
22. Geologia
24. Geografia
26. Biologia
28. Technika pomiarowa
30. Informatyka
32. Elektrotechnika
34. Górnictwo
36. Przemysł mineralny
38. Przemysł chemiczny
40. Przemysł spożywczy
42. Przemysł papierniczy
44. Technika filmowo-fotograficzna
46. Rolnictwo
48. Rybołówstwo
50. Budownictwo
52. Gospodarka komunalna
54. Medycyna, ochrona zdrowia, farmacja, weterynaria
56. Kosmonautyka
58. Handel zagraniczny
60. Usługi dla ludności
62. Cybernetyka
64. Informacja naukowa
66. Prognostyka
68. Normalizacja
70. Polityka społeczna
72. Turystyka
3. Religioznawstwo
5. Socjologia
7. Zarządzanie, marketing
9. Polityka
11. Oświata, szkolnictwo, pedagogika
13. Komunikacja masowa, masmedia
15. Literaturoznawstwo
17. Technika militarna, wojsko
19. Fizyka
21. Astronomia
23. Hydrologia, meteorologia
25. Geodezja, kartografia
27. Budowa maszyn, przemysł metalowy
29. Automatyka
31. Elektronika
33. Energetyka
35. Metalurgia
37. Przeróbka węgla, ropy, gazu
39. Przemysł lekki
41. Przemysł drzewny
43. Poligrafia
45. Przemysły różne
47. Leśnictwo
49. Gospodarka wodna
51. Architektura, planowanie przestrzenne
53. Gospodarka mieszkaniowa
55. Transport
57. Telekomunikacja
59. Handel wewnętrzny
61. Zagadnienia ogólne techniczne
63. Administracja państwowa
65. Archiwistyka bibliotekoznawstwo
67. Postęp techniczny, wynalazczość
69. Metrologia
71. Ochrona środowiska
73. Motoryzacja